Մշակույթի դերը

Մշակույթը որպես գիտելիքի շտեմարան և հաղորդիչ

Եթե ուզում եք պատկերացնել 19-րդ դարի առաջին կեսին Անգլիայի հարավում տիրող հասարակական բարքերը` սկսած պարերից մինչև առօրյա կյանք, ձեզ կօգնեն ոչ միայն պատմական գրքերը, այլև Ջեյն Օսթինի վեպերը: Շերլոք Հոլմսի մասին պատմող գրքաշարից էլ կարող ենք տեղեկատվություն քաղել դարասկզբյան Լոնդոնի մասին:

Մշակույթը ստեղծում է արժեքներ ու խորհրդանիշներ

Նույնիսկ մորուքը, կամ դրա բացակայությունը կարող է որպես արժեք կամ խորհրդանիշ հանդիսանալ: Այսպես, օրինակ, 1705 թվականին Պետրոս Առաջինը, ով իր առջև նպատակ էր դրել եվրոպականացնել Ռուսաստանը, պարտադրեց, որ մորուք կամ բեղ ունեցող տղամարդիկ հարկեր վճարեն: Իսկ 300 տարի անց` 1999 թվականին, տեղի ունեցավ առաջին Movember /անգլ. moustache- բեղ և November-նոյեմբեր բառերից/ բարեգործական միջոցառումը: Միջոցառման մասնակիցները այն տղամարդիկ էին, ովքեր ողջ նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ածելիով չէին դիպչում իրենց բեղերին: Միջոցառման նպատակն էր հանրության ուշադրությունը սևեռել շագանակագեղձի քաղցկեղի խնդրին և բարեգործական հիմնադրամի համար գումար հավաքել: Երկու դեպքում էլ խորհրդանիշներն իրենց ազդեցությունն ունեցան մշակույթի հաջորդիվ զարգացման վրա:

Մշակույթը զարգացնում է

Մշակութային կյանքին մասնակցությունը և ստեղծագործ ներուժը էական դեր խաղացին Վերածննդի ‹‹Բազմակողմանի զարգացած մարդու›› ձևավորման գործում: Վառ օրինակ է Լեոնարդո դա Վինչին, ով համակցում էր գիտական և գրական աշխատանքը արվեստի հետ:

Մշակույթն ամրապնդում է սոցիալական կապերը

Ամեն տարի “Kraina Mriy” /Երազների աշխարհ/ փառատոնը հյուրընկալում է մոտավորապես 40 000 այցելուի: Հանրությանը ներկայացնելով ուկրաինական ավանդական մշակույթըերաժշտությունից մինչև խեցեգործություն փառատոնը նպաստում է ընդհանուր ազգային ինքնության ձևավորմանը:

Մշակույթը նոր պահանջներ է ստեղծում

Էներգիայի խնայողության և բնական պաշարների խելամիտ օգտագործումը ստեղծում է այնպիսի ենթակառուցվածքների պահանջ, ինչպիսիք են տարաբնույթ թափոնների տեսակավորումն ու վերամշակումը, տներում արևային վահանակների տեղադրումը և հոսանքով սնվող մեքենաների արտադրությունը: Այսպես, օրինակ, 2017 թվականին Թեսլա Մոթորսը իր գնորդներին կառաջարկի 35 000 դոլար արժողությամբ հոսանքով սնվող մեքենաներ` նախկին 100 000 դոլար արժողությամբ մեքենաների փոխարեն:

Մշակույթը նպաստում է տնտեսությանը

Մշակութային և ստեղծարար հատվածների շրջանառությունը կազմում է 1.3 տրիլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ դրա աճի դրույքը գերազանցում է արտադրության և ծառայությունների հատվածները: Համաշխարհային զբոսաշրջության հատվածում եկամուտների 40 տոկոսը պատկանում է մշակութային զբոսաշրջությանը, և վերջին տասնամյակում այս հատվածում եկամուտները կայուն աճ են ապրել: Հավելյալ փաստեր՝ այս հղումով http://www.culturepartnership.eu/page/culture-matters:

Մշակույթն աջակցում է քաղաքներին

1997 թվականին Իսպանիայի Բիլբաո քաղաքում ստեղծվեց Գուգենհայմ թանգարանը: Դիզայնի ինքնատիպությունը բնակավայրին բացառիկություն հաղորդեց, իսկ գավառական քաղաքին` նոր շունչ: Թանգարանի գործունեության առաջին երեք տարիների ընթացքում Բիլբաո այցելող զբոսաշրջիկների վճարած հարկերը կազմեցին ավելի քան 100 մլն. եվրո կամ 110 մլն. ԱՄն դոլար: Ճարտարապետության նման ազդեցությունը քաղաքի տնտեսության վրա հայտնի դարձավ որպես Բիլբաոյի էֆեկտ:

Культура как база знаний: передатчик

Если вы хотите представить себе общественную мораль юга Англии в первой половине XIX века, от танцев до повседневной жизни, вам помогут не только исторические книги, но и романы Джейн Остин. Мы также можем найти информацию о Лондоне на рубеже веков в книге о Шерлоке Холмсе.

Культура создает ценности и символы

Даже борода или ее отсутствие могут быть ценностью или символом. Например, в 1705 году Петр I, ставший целью европеизировать Россию, заставлял людей с бородами или усами платить налоги. И спустя 300 лет, в 1999 году, состоялся первый Movember / English. усы-усы և ноябрь-ноябрь со слов / благотворительная акция. Участниками мероприятия были мужчины, которые не трогали свои усы бритвой в течение всего месяца ноября. Целью мероприятия было привлечь внимание общественности к проблеме рака простаты и собрать средства на благотворительность. В каждом случае они захватили его, несмотря на препятствия, которые мы едва ли можем себе представить ».

Культура развивается

Участие в культурной жизни и творческий потенциал сыграли важную роль в становлении и возрождении Ренессанса. Яркий пример — Леонардо да Винчи, который сочетал научную и литературную работу с искусством.

Культура укрепляет социальные связи

Ежегодно фестиваль Kraina Mriy принимает около 40 000 посетителей. Представляя публике традиционную украинскую культуру, от музыки до керамики, фестиваль способствует формированию единой национальной идентичности.

Культура создает новые требования

Энергосберегающее и разумное использование природных ресурсов создает потребность в инфраструктуре, такой как утилизация и переработка отходов, установка солнечных панелей в домах и производство электромобилей. Например, в 2017 году Tesla Motors предложит своим клиентам электромобили на 35 000 долларов вместо прежних 100 000 автомобилей.

Культура способствует экономике

Оборот культурного и творческого секторов составляет 1,3 триллиона долларов, и темпы его роста превышают темпы производства и услуг. Сорок процентов мирового туристического дохода поступает от культурного туризма, и за последнее десятилетие доход неуклонно рос. Дополнительные факты по этой ссылке http://www.culturepartnership.eu/page/culture-matters.

Культура поддерживает города

В 1997 году в Бильбао, Испания, был основан музей Гуггенхайма. Оригинальность дизайна придала поселку уникальность, а провинциальный город вдохнул новое дыхание. За первые три года деятельности музея налоги, уплаченные туристами, посещающими Бильбао, составили более 100 миллионов. евро или 110 миллионов. долларов. Такое влияние архитектуры на экономику города стало известно как эффект Бильбао.

Culture as a database of knowledge: transmitter

If you want to imagine the social morals of the south of England in the first half of the 19th century, from dancing to everyday life, you will be helped not only by historical books, but also by Jane Austen’s novels. We can also find information about London at the turn of the century from a book about Sherlock Holmes.

Culture creates values ​​and symbols

Even a beard, or lack thereof, can be a value or a symbol. For example, in 1705, Peter I, who set himself the goal of Europeanizing Russia, forced men with beards or mustaches to pay taxes. And 300 years later, in 1999, the first Movember / English took place. moustache-mustache և November-November from words / charity event. The participants of the event were the men who did not touch their mustaches with a razor during the whole month of November. The purpose of the event was to draw public attention to the problem of prostate cancer and raise money for the charity. In each case, they have seized it, despite obstacles we can scarcely imagine. «

Culture develops

Participation in cultural life and creative potential played an important role in the formation and rebirth of the Renaissance. A vivid example is Leonardo da Vinci, who combined scientific and literary work with art.

Culture strengthens social ties

Every year, the Kraina Mriy Festival hosts about 40,000 visitors. Introducing the traditional Ukrainian culture to the public, from music to pottery, the festival contributes to the formation of a common national identity.

Culture creates new demands

Energy-saving and sensible use of natural resources creates the need for infrastructure such as waste disposal and recycling, the installation of solar panels in homes, and the production of electric vehicles. For example, in 2017, Tesla Motors will offer its customers $ 35,000 worth of electric cars instead of the previous $ 100,000 cars.

Culture contributes to the economy

The turnover of cultural and creative sectors is $ 1.3 trillion, and its growth rate exceeds that of manufacturing and services. Forty percent of global tourism revenue comes from cultural tourism, and revenue has grown steadily over the past decade. Additional facts at this link http://www.culturepartnership.eu/page/culture-matters.

Culture supports cities

In 1997, the Guggenheim Museum was established in Bilbao, Spain. The originality of the design gave the settlement an uniqueness, and the provincial city a new breath. During the first three years of the museum’s activity, the taxes paid by tourists visiting Bilbao amounted to more than 100 million. euros or 110 million. USD. Such an impact of architecture on the city’s economy became known as the Bilbao effect.

Կայքում տեղ գտած մտքերն ու տեսակետները հեղինակի սեփականությունն են և կարող են չհամընկնել gdeu.ru-ի խմբագրության տեսակետների հետ:

Նյութի աղբյուր՝culturepartnership.eu

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *