Նոր տուգանքների և վճարումների մասին կարանտինի ժամանակ

Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) պայմանավորված իրավիճակից ելնելով՝ ՀՀ կառավարության 11.09.2020թ. N 1514-Ն որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում սահմանվել է կարանտին՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ժամը 17.00-ից մինչև 2021 թվականի հունվարի 11-ը ներառյալ:

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 182.4-րդ հոդվածով նախատեսված է պատասխանատվություն` կարանտին սահմանելու մասին որոշմամբ կիրառվող սահմանափակումների խախտման համար:

Ոստիկանության կողմից արձանագրվելու և քննվելու են 182.4-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 5-8-րդ, 9-րդ և 10-րդ մասերով նախատեսված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերը:

Մասնավորապես՝

Կարանտին սահմանելու մասին որոշմամբ սահմանված համաճարակի (կարանտինային) գոտի մուտքի և ելքի հատուկ ռեժիմը խախտելը, որն առաջացնում է տուգանքի նշանակում` 50.000 — 70.000 դրամի չափով:

Կարանտինի ընթացքում անձանց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի կամ տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման սահմանափակումները խախտելը, ինչպես և դրանց զննման իրականացմանը խոչընդոտելը, որոնք առաջացնում են տուգանքի նշանակում` 10.000 դրամի չափով։

Ծանոթություն

Բնակության վայրի բնակելի տարածքից դուրս գտնվելիս և տեղաշարժվելիս անձը հաստատող փաստաթղթի առկայությունը պարտադիր է:

Կարանտինի ընթացքում հավաքներ կազմակերպելու կամ անցկացնելու սահմանափակումները խախտելը, որն առաջացնում է տուգանքի նշանակում` 50.000 — 200.000 դրամի չափով:

Կարանտինի ընթացքում հավաքների մասնակցելու սահմանափակումները խախտելը, որն առաջացնում է տուգանքի նշանակում` 10.000 դրամի չափով։

Ծանոթություն

Հավաքներ կազմակերպել, անցկացնել և հավաքներին մասնակցել թույլատրվում է միայն ՀՀ կառավարության 11.09.2020թ. N 1514-Ն որոշման հավելվածի 18-րդ կետով սահմանված անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառման և անձանց միջև նվազագույնը 1,5 մետր հեռավորության պահպանման դեպքում:

Կարանտինի ընթացքում հանրային միջոցառումներ կազմակերպելու, անցկացնելու կամ դրանց մասնակցելու սահմանափակումները և արգելքները խախտելը, որն առաջացնում է տուգանքի նշանակում` 50.000 — 100.000 դրամի չափով։

Ծանոթություն

Հանրային միջոցառումները թույլատրվում են միայն հետևյալ սահմանափակումներով՝

1) տոնական և հիշատակի միջոցառումները, ներառյալ` ծննդյան (տարեդարձի), հարսանյաց (նշանադրության) միջոցառումները, հոգեհանգստի և հուղարկավորության արարողությունները՝ 60-ից ոչ ավելի անձանց մասնակցությամբ.

2) անձանց սոցիալական, մշակութային, կրթական, սպորտային կամ այլ ժամանցային կարիքների բավարարմանն ուղղված այլ միջոցառումները (այդ թվում՝ համերգները, ցուցահանդեսները, ցուցադրությունները, թատերական ներկայացումները, կրթական այլ միջոցառումներ), եթե վերջիններս չեն հանդիսանում տնտեսական գործունեության տեսակ, 60-ից ոչ ավելի անձանց մասնակցությամբ.

3) փակ տարածքներում հանրային միջոցառումները՝ ի լրումն սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով նախատեսված պահանջների՝ նաև բնական կամ ներհոս-արտաձիգ արհեստական օդափոխության առկայության և սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնների պահանջների պահպանման դեպքում:

Կարանտինի ընթացքում կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների սահմանափակումները խախտելը, ինչպես և դրանց զննման իրականացմանը խոչընդոտելը, որոնք առաջացնում են տուգանքի նշանակում` 50.000 — 100.000 դրամի չափով:

Կարանտինի ընթացքում մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման կանոնները խախտելը, որն առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ 50.000 — 200.000 դրամի չափով:

Կարանտինի ընթացքում անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառման կանոնները խախտելը, որն առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ 10.000 դրամի չափով։

Ծանոթություն

Անհատական պաշտպանության միջոցների ցանկը, կիրառման դեպքերն ու կարգը, սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնները հաստատվել են ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.09.2020թ. N 23-Ն հրամանով:

Բնակչության առողջության պահպանման և կորոնավիրուսային հիվանդության բացասական հետևանքները նվազեցնելու նկատառումներով ՀՀ ոստիկանությունը հորդորում է պահպանել կարանտին սահմանելու մասին որոշմամբ նախատեսված սահմանափակումները, ինչպես և անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառման համար ՀՀ առողջապահության նախարարի կողմից սահմանված կարգը:

Աղբյուր

__________________________________________________________________________________________

Исходя из ситуации, обусловленной коронавирусной болезнью (COVID-19) в Республике Армения, решением правительства N 1514-N на всей территории Республики Армения с 17 ч. 11.09.2020 г. до  17 ч. 11.01.2012. установлен карантин.

Статья 182.4 кодекса РА Об административных правонарушениях предполагает ответственность за нарушение ограничений, применяемых решением об установлении карантина.

Полиция будет фиксировать и рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 2 и 5-8, 9 и 10 статьи 182.4. В частности:

Нарушение специального режима въезда и выезда в карантинную зону, установленного решением о введении карантина, влечет наложение штрафа в размере 50.000-70.000 драмов.

Нарушение ограничений на свободное передвижение лиц или передвижение транспортных средств в ходе карантина, а также препятствование их осмотру, влекущее наложение штрафа в размере 10000 драмов.

Ознакомление:

Наличие документа, удостоверяющего личность, при нахождении и передвижении за пределами жилой территории по месту жительства обязательно.

Нарушение ограничений на организацию или проведение собраний в ходе карантина, что влечет наложение штрафа в размере 50.000-200.000 драмов.

Нарушение ограничений на участие в собраниях в ходе карантина, влекущее наложение штрафа в размере 10000 драмов.

Ознакомление:

Организация, проведение собраний и участие в собраниях разрешено с использованием мер индивидуальной защиты, установленных пунктом 18 приложения к решению правительства N 1514-N, и сохранения дистанции не менее 1,5 м.

Нарушение ограничений и запретов на организацию, проведение общественных мероприятий или их участие в ходе карантина, что влечет наложение штрафа в размере 50.000-100.000 драмов.

Ознакомление:

Публичные мероприятия разрешаются только со следующими ограничениями:

1) праздничные и памятные мероприятия, включая дни рождения (юбилеи), свадебные (помолвочные) мероприятия, панихиды и церемонии похорон с участием не более 60 лиц;

2) иные мероприятия, направленные на удовлетворение социальных, культурных, образовательных, спортивных или иных развлекательных нужд лиц (в том числе концерты, выставки, показы, театральные представления, иные образовательные мероприятия), если последние не являются видом хозяйственной деятельности с участием не более 60 лиц;

3) публичные мероприятия в закрытых помещениях проводятся, в дополнение к требованиям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, также при наличии естественной или искусственной вентиляции и соблюдении требований правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

Нарушение ограничений по части транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки в ходе карантина, а также воспрепятствование их досмотру, влечет наложение штрафа в размере 50.000-100.000 драмов.

Нарушение правил изоляции или самоизоляции во время карантина, что влечет наложение штрафа в размере 50.000-200.000 драмов.

Нарушение правил применения средств индивидуальной защиты в ходе карантина, влекущее наложение штрафа в размере 10000 драмов.

Ознакомление:

Перечень средств индивидуальной защиты, случаи и порядок применения, правила санитарно-эпидемиологической безопасности утверждены министром здравоохранения РА 11.09.2020 г. решением N 23.

В целях сохранения здоровья населения и снижения отрицательных последствий коронавирусной болезни Полиция РА призывает соблюдать ограничения, предусмотренные решением об установлении карантина, а также порядок, установленный министром здравоохранения РА для применения средств индивидуальной защиты.

__________________________________________________________________________________________

Based on the situation caused by the coronavirus disease (COVID-19) in the Republic of Armenia, by the decision of the government N 1514-N throughout the territory of the Republic of Armenia from 17:00 on 09/11/2020 to 17:00 on 01/11/2012. the quarantine is set.

Article 182.4 of the RA Code of Administrative Offenses presupposes responsibility for violation of the restrictions applied by the decision to establish quarantine.

The police will record and consider cases of administrative offenses provided for in parts 1, 2 and 5-8, 9 and 10 of Article 182.4. In particular:

Violation of the special regime of entry and exit to the quarantine zone, established by the decision on the introduction of quarantine, entails the imposition of a fine in the amount of 50,000-70,000 AMD.

Violation of restrictions on the free movement of persons or the movement of vehicles during quarantine, as well as obstruction of their inspection, entailing the imposition of a fine of 10,000 AMD.

Introduction:

The presence of an identity document when finding and moving outside the residential area at the place of residence is required.

Violation of restrictions on organizing or holding assemblies during quarantine, which entails the imposition of a fine in the amount of AMD 50,000-200,000.

Violation of restrictions on participation in meetings during quarantine, entailing the imposition of a fine in the amount of 10,000 AMD.

Introduction:

The organization, holding of meetings and participation in meetings are allowed with the use of personal protective measures established by paragraph 18 of the annex to the government decision N 1514-N, and maintaining a distance of at least 1.5 m.

Violation of restrictions and prohibitions on organizing, holding public events or their participation during quarantine, which entails the imposition of a fine in the amount of 50,000-100,000 AMD.

Introduction:

Public events are permitted only with the following restrictions:

1) festive and commemorative events, including birthdays (anniversaries), wedding (engagement) events, memorial services and funeral ceremonies with the participation of no more than 60 persons;

2) other events aimed at meeting the social, cultural, educational, sports or other entertainment needs of persons (including concerts, exhibitions, shows, theatrical performances, other educational events), if the latter are not a type of economic activity with the participation of no more than 60 persons;

3) public events in closed spaces are held, in addition to the requirements provided for in subparagraphs 1 and 2 of this paragraph, also in the presence of natural or artificial ventilation and compliance with the requirements of the rules of sanitary and epidemiological safety.

Violation of restrictions on vehicles carrying out regular transportation during quarantine, as well as obstruction of their inspection, entails the imposition of a fine in the amount of 50,000-100,000 AMD.

Violation of the rules of isolation or self-isolation during quarantine, which entails the imposition of a fine in the amount of 50,000-200,000 AMD.

Violation of the rules for the use of personal protective equipment during quarantine, entailing the imposition of a fine in the amount of AMD 10,000.

Introduction:

The list of personal protective equipment, cases and procedure for use, rules of sanitary and epidemiological safety were approved by the Minister of Health of the Republic of Armenia on September 11, 2020, by decision N 23.

In order to preserve the health of the population and reduce the negative consequences of coronavirus disease, the RA Police calls for observing the restrictions provided for by the decision on the establishment of quarantine, as well as the procedure established by the RA Minister of Health for the use of personal protective equipment.

Նայել նաև

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *